Privacy verklaring

Stichting Support Achtergestelde Kinderen Regio India (SARI)
De doelstellingen van de Stichting SARI zijn:

  • De verbetering van de kwaliteit van het dagelijkse leven in India op korte en lange termijn.
  • Het bevorderen van toegang tot onderwijs, opleidingen, medische zorg, voeding en arbeid.
  • Het scheppen van een betere uitgangspositie voor kansarmen in de Indiase samenleving, met als speciale focus kinderen.

De stichting maakt geen onderscheid naar ras, religie of geslacht.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze AVG heeft als doel het beschermen van persoonsgegevens. Het verplicht organisaties
om de (bijzondere) persoonsgegevens waarover zij beschikken te beschermen.
Beschermen betekent in deze zin dat niet iedereen zomaar over deze gegevens kan beschikken. Voor de stichting betekent dit dat zij in een privacy verklaring inzicht geven over welke persoonsgegevens zij beschikt en hoe zij deze verwerkt. Daarnaast zal het bestuur van de stichting in haar gedrag ook voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens instaan door deze enkel te gebruiken voor het doel van de stichting.
Tot slot zijn de automatiseringssystemen (pc’s/laptops) waarop de administratie van de stichting plaatsvindt beveiligd met beveiligingssoftware voor persoonlijk gebruik.

Privacy verklaring
Stichting SARI gevestigd aan Bernhaldelaan 12 6955 BR Ellecom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bernhaldelaan 12
6955 BR Ellecom tel: 0313-450703

G.H.Helmink is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting SARI. Hij is te bereiken via stichtingsari@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken en de grondslag daarvoor:
Stichting SARI heeft om aan het doel van de stichting uitvoering te kunnen geven een aantal persoonsgegevens van de sponsors/belangstellenden nodig.

Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:
1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres
5. Banknummer van sponsors

De verwerking van deze gegevens vindt plaats voor de volgende doelen:

  • Uitnodigen voor sponsor
  • Contact met sponsors en belangstellenden met betrekking tot
  • voortgang projecten/acties
  • Contact met sponsors en belangstellenden om deze te voorzien van informatie aangaande de stichting
  • Het afhandelen van betalingen door sponsors

In de AVG worden bijzondere en gevoelige gegevens onderscheiden. De stichting verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting SARI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting SARI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Dit geldt voor alle categorieën van de persoonsgegevens.
Op verzoek van een sponsor/belangstellende worden de gegevens verwijderd uit de administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting SARI verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting SARI gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichtingsari@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek ter inzage door u is gedaan kan de identiteit gecontroleerd worden door fysiek te vragen naar een identiteitsbewijs of te vragen om een kopie van een identiteitsbewijs.
We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting SARI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stichtingsari@gmail.com.

Stichting SARI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

U kunt deze privacyverklaring hier downloaden.